Home

Home

Nieuwe artikelen

Nieuwe artikelen

Blog Categories

Blog Categories

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Varada

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Klik hier voor de particuliere versie

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Varada zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Varada worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Varada worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Varada ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Varada zijn vrijblijvend en Varada behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Varada. Varada is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Varada dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Varada herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Varada garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op IBAN: NL31 ABNA 0470 1989 66 ten name van Ruben Robijn binnen 14 dagen.

3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL31 ABNA 0470 1989 66 ten name van Ruben Robijn. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.

4. Ten laste van de verkoper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Varada, als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Varada.

6. Voor de verzendkosten in Nederland wordt standaard € 6,95 exclusief BTW berekend per pakket van 30 kg. Zendingen boven de 150 kg. Worden per pallet verzonden. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Varada een standaard tarief van € 3,55 voor verpakking- en verzendkosten exclusief BTW.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

8. Orders met een factuurbedrag boven € 300,00 exclusief BTW worden in Nederland en België geleverd met een gereduceerd verzendtarief, mits dit geen lampen en theelichten bevat.

9. Er geldt geen minimum orderbedrag.

10. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

·         AfterPay voor Nederlandse consumenten:  http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

·         AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

·         AfterPay voor Nederlandse bedrijven:  https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk

 

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

2. De door Varada opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Varada om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Varada is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Varada gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Varada is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Varada geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 5 werkdagen na levering retour zenden aan het postadres van Varada:

Varada

t.a.v. Retouren

Dijkgraaf 28
 6921 RL

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door Varada niet worden vergoed.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Varada, dan wel tussen Varada en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Varada, is Varada niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Varada.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Varada houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Varada respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Varada.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Varada ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Varada gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Varada kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Varada opgave doet van een adres, is Varada gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Varada schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Varada gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Varada deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Varada in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Varada vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Varada is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.