Home

Home

Nieuwe artikelen

Nieuwe artikelen

Blog Categories

Blog Categories

Privacybeleid Varada


Over ons privacybeleid

Varada geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die

wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met

de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen

uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten

dienstverlening van Varada. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze

voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid

van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons

worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke

voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij

aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik

beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte

persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met

onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons

privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)

opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk

zijn.

 

Webwinkelsoftware Prestashop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Persoonsgegevens die u ten

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij

gedeeld. Prestashop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te

bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Prestashop is op basis

van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing

van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Prestashop maakt gebruik van cookies

om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er

worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Prestashop behoudt zich het

recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de

dienstverlening verder te verbeteren.

 

E-mail en mailinglijsten MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en

e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die

geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze

nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd

opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die

inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht

voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in

het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om

misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

vertrouwelijk.

 

Payment processors Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik

van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw

betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende

technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te

beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens

met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde

betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële

positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de

bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen

van Sisows dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens

niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen 5-sterren-specialist en Google

Wij verzamelen reviews via het platform van 5-sterren-specialist en Google. Als u een review achterlaat via 5-sterren-specialist of Google dan bent u verplicht om uw e-mailadres op te geven. 5-sterren-specialist en Google delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met 5-sterren-specialist of Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

5-sterren-specialist en Google hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 5-sterren-specialist en Google behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan 5-sterren-specialist en Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor 5-sterren-specialist en Google derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek PostNL / DHL / Packs / DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij

maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL, DPD of Packs voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/DHL/DPD/Packs onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden Vendit en Snelstart

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de

diensten van Vendit. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met

betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van

verkoopfacturen.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de

diensten van Snelstart Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details

met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van

verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Vendit en Snelstart zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk

behandelen. Vendit en Snelstart gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere

doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil

zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u

verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met

ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later

moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en

overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot

geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of

wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het

doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,

webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Varada op grond van een wettelijke verplichting

worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk

onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te

delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel

bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als

u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van

toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens

te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt

bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en

documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene

bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden

verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten

kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van

uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij

u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken,

in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle

afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling

die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op

een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking

doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende

e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze

gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze

gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die

strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30

dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op

uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking

doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende

e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden

verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt

een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt

dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer

voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden

gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door of in opdracht van Varada. Als u bezwaar maakt zullen

wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw

bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die

wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of

profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit

recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze

contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te

krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op

grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben

Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google

diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen

gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u

echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de

wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen

wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens Varada

Dijkgraaf 28

6921RL Duiven Nederland

T 026-3794674

E info@varada.nl

Contactpersoon voor privacyzaken Ilja Bruggeman